Geen producten (0)
Geen producten (0)

Kawasaki Z900 1976

€ 0,00
Omschrijving

Kawasaki Z1E 900 1976

 

Deze gave Kawa gaat naar een echte liefhebber. Ze motorfiets is compleet nieuw opgebouwd. Deze Kawasaki loopt  als nieuw en ziet er uit als nieuw!

KAWASAKI Z1 900 SUPER 4

Het begin van de Z900
Kawasaki was in de jaren 60 bekend geworden als een fabrikant van zeer snelle  en sportieve tweetact motoren.
Echter was zowel het ongecultiveerde gedrag als ook het geluidsniveau een van de redenen om een type motorfiets te gaan ontwikkelen dat de klant het allerbeste zou kunnen geven wat op dat moment beschikbaar was.In 1967, net voordat de mach III op de markt kwam begon onder de codenaam  New York Steak (NYS) de ontwikkeling van een machine die niet alleen de power zou moeten hebben die men van het merk Kawasaki gewend was, maar ook superieur zou zijn in de wijze waarop dit vermogen ontwikkelt werd.
Markt onderzoek toonde aan dat er belangstelling was voor een toermotor, die ook geschikt was voor sportief gebruik. Deze motor moest een overschot aan vermogen hebben en goed handelbaar zijn.. Verder wilde men ook rekening kunnen houden met de toekomstige emissie-eisen. Uiteraard moest de uitrusting van dit nieuwe model voldoen aan de hoogste standaard op dat moment.
De fabriek besloot een viertakt motor met 4 cilinders te ontwikkelen, met 2 bovenliggende nokkenassen met een inhoud van 750 cc. Een van de redenen van het gebruik van 2 bovenliggende nokkenassen was de mogelijkheid om op deze manier makkelijk een hoog vermogen te kunnen realiseren.
Begin 1968 werd een begin gemaakt met het ontwerp en bij Kawasaki keek men met groot optimisme uit naar de jaren zeventig.
In september 1968 wordt de droom van de Kawa technici wreed verstoord.   Honda komt op de markt met de CB750. Deze machine had eigenlijk alle noviteiten in zich die Kawasaki zich voorstelde bij hun in ontwikkeling zijnde model.
Nadat de medewerkers van het NYS project van de schrik waren bekomen, realiseerde men zich dat de komst van de CB750 ook in hun voordeel zou kunnen werken. Men kon de reacties van de markt in de praktijk volgen en bovendien kon men inspelen op de mogelijke onvervulde wensen van het publiek.
De CB750s waren in korte tijd overal op de weg te bewonderen en bovendien waren ook de Honda dealers in staat het onderhoud uit te voeren aan deze voor die tijd complexe machine
.
Kawasaki observeerde de ontwikkelingen en toen daadwerkelijk duidelijk was dat er een grote markt was voor de Big Fours, besloot men het NYS project met voortvarendheid een nieuw leven in te blazen. Besloten werd het originele concept te handhaven, maar Honda moest overtroffen worden.

De cilinderinhoud ging naar 900 cc en het vermogen zou beduidend hogr moeten zijn dan dat van de CB750. Begin 1970 kwamen de eerste modelschetsen  en er werden ook een aantal modellen ontwikkeld. Aan het eind van het jaar had Kawasaki een prototype gereed en in het voorjaar van 1971 kon men beginnen met de eerste testritten op het testcircuit van Yatabe.
De eerste testen verliepen niet zonder problemen; zo werkte de carterontluchting totaal niet en ook de zuigers konden het geweld niet aan.
Verder moesten er nog een groot aantal kleine modificaties verricht worden. Maar de prototypes toonden aan dat men op de goede weg was.
Een van de prototypes leverde 95 Pk en een topsnelheid van ruim 225 Km/u.
In het begin van 1972 gingen twee machines voor de roadtest naar Los Angeles,(Amerika was de grootste afzetmarkt). Hier werden de road testen uitgevoerd tot medio 1972. Nadat de resultaten van deze roadtesten verwerkt waren, werd in juni 1972 de gezamelijke motorpers uitgenodigd in Japan om hun kritiek en uiteraard optimisme uit te spreken over het nieuwe model. Op dat moment was men reeds gestart met de serieproductie.
In september 1972 vond de wereldpremiere van de Z1 plaats op de tentoonstelling in Keulen.
De serie productie was toen reeds gestart en Kawasaki maakte toen voorzichtig 1500 Z1s per maand.
De triomf van de Z1 begon en op alle volgende tentoonstellingen groeide de bewondering en het respect voor de Z1.
De Z1 in nederland
Het is 1972. Reeds lange tijd was er sprake van dat Kawasaki een super motorfiets zou presenteren die alles wat tot op dat moment aan gemotoriseerd tweewielergeweld in een klap zou degraderen tot minderwaardig speelgoed. Tijdens de ontwikkelingsperiode van +/- 5 jaar was er nauwelijks enige informatie naar buiten gedruppeld. Des te groter waren dan ook de verwachtingen van het motorminnende publiek toen eindelijk de eerste Kawasaki 4-cilinder in het openbaar te bewonderen was.
Na de wereldpremiere in Keulen kwam de Kawasaki Z1 op 16 en 17 september voor zijn introductie naar nederland.
Passend werd hiervoor het restaurant de La Course gekozen bij het circuit van Zandvoort.
In het verslag van een rij-indruk van een van de medewerkers van het weekblad MOTOR, worden een aantal van de eigenschappen van de Z1 opgesomd.
Ondermeer worden het geweldig soepele blok en de enorme acceleratie geroemd. Ook wordt het allround karakter van de Z1 geprezen, en het feit dat de motor geschikt is om op loodvrije benzine te rijden maakt ook de nodige tongen los.
Inmiddels is ook de prijs van de Z1 vastgesteld op fl 7698,-
.

Een enkeling heeft het genoegen mogen smaken om voor de jaarwisseling eigenaar te zijn van een Z1.
Hiermee is de introductie van de Z1 in nederland een feit en het begin van de zegetocht van een legendarische motorfiets kon beginnen.
Het superbike tijdperk was nu echt begonnen.
 

KAWASAKI Z1 900 SUPER 4

The Beginning of the Z900
Kawasaki had become known in the 1960s as a manufacturer of very fast and sporty two-stroke motorcycles.
However, both the uncultivated behavior and the noise level were one of the reasons for developing a type of motorcycle that could give the customer the very best available at the time. In 1967, just before the mach III came on the market under the code name  New York Steak (NYS) the development of a machine that should not only have the power that people have come to expect from the Kawasaki brand, but also be superior in the way in which this power was developed.
Market research showed that there was interest in a touring motorcycle, which was also suitable for sporting use. This engine had to have a surplus of power and be easy to handle. They also wanted to be able to take future emission requirements into account. Naturally, the equipment of this new model had to meet the highest standard at the time.
The factory decided to develop a four-stroke engine with 4 cylinders, with 2 overhead camshafts with a capacity of 750 cc. One of the reasons for using 2 overhead camshafts was the ability to easily achieve high power in this way.
The design was started in early 1968 and Kawasaki looked forward to the 1970s with great optimism.
In September 1968 the dream of the Kawa technicians is cruelly shattered. Honda enters the market with the CB750. This machine actually had all the novelties that Kawasaki envisioned with their model under development.
After the employees of the NYS project had recovered from the shock, they realized that the arrival of the CB750 could also work in their favor. It was possible to follow the reactions of the market in practice and, moreover, to respond to the possible unfulfilled wishes of the public.
The CB750s could be admired everywhere on the road in a short time and the Honda dealers were also able to carry out maintenance on this complex machine for that time.


Kawasaki observed the developments and when it became clear that there was a large market for the Big Fours, they decided to give the NYS project a new lease of life. It was decided to maintain the original concept, but Honda had to be surpassed.

The displacement went to 900 cc and the power should be significantly higher than that of the CB750. At the beginning of 1970, the first model sketches arrived  and a number of models were also developed. At the end of the year Kawasaki had a prototype ready and in the spring of 1971 the first test runs on the Yatabe test track could be started.
The first tests were not without problems; the crankcase breather didn't work at all and the pistons couldn't handle the force either.
Furthermore, a large number of minor modifications had to be made. But the prototypes showed that they were on the right track.
One of the prototypes delivered 95 HP and a top speed of over 225 Km/h.
In early 1972, two machines went for the road test to Los Angeles (America was the largest market). Road tests were carried out here until mid-1972. After the results of these road tests had been processed, the joint motorcycle press was invited to Japan in June 1972 to express their criticism and, of course, optimism about the new model. At that time, serial production had already started.
In September 1972 the world premiere of the Z1 took place at the exhibition in Cologne.
Series production had already started and Kawasaki was carefully making 1500 Z1s per month.
The triumph of the Z1 began and at all subsequent exhibitions the admiration and respect for the Z1 grew.
The Z1 in the Netherlands
It is 1972. For a long time, there had been talk of Kawasaki presenting a super motorcycle that would relegate everything that until that moment was motorized two-wheeler violence into inferior toys. During the development period of +/- 5 years, hardly any information had trickled out. The expectations of the motorcycle-loving public were all the greater when the first Kawasaki 4-cylinder was finally put on public display.
After the world premiere in Cologne, the Kawasaki Z1 came to the Netherlands on September 16 and 17 for its introduction.
Appropriately, the restaurant de La Course was chosen for this at the Zandvoort circuit.
In the report of a driving impression of one of the employees of the weekly magazine MOTOR, a number of the characteristics of the Z1 are listed.
Among other things, the incredibly smooth block and the enormous acceleration are praised. The all-round character of the Z1 is also praised, and the fact that the engine is suitable for running on unleaded petrol also loosens the necessary tongues.
The price of the Z1 has now also been set at fl 7698.

A few have had the pleasure of owning a Z1 before the turn of the year.
With this, the introduction of the Z1 in the Netherlands is a fact and the start of the triumphal march of a legendary motorcycle could begin.
The superbike era had now really begun.

Ook interessant

€ 0,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.